Komunikaty

< powrót

 

W dniu 24 września 2018 r. odbędą się posiedzenia składu 7 sędziów NSA w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości (opodatkowanie elektrowni wiatrowych, skutki wyodrębnienia lokali przez właściciela budynku)

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów  rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w konkretnych sprawach.

  • godz. 11.00, sala G, pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II FSK 1947/16: „Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. przepis art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu, czy też niezbędne jest, aby lokale te stanowiły własności więcej niż jednego podmiotu?” – sygn. akt II FPS 1/18

postanowienie NSA z dnia 19 kwietnia 2018 r. sygn. akt II FSK 1947/16 (link)

  • godz. 12.00, sala G, pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II FSK 2983/17: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) jest tylko część budowlana (wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych) elektrowni wiatrowej czy też budowlę tę stanowi fundament, wieża i elementy techniczne elektrowni wiatrowej, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961)?” – sygn. akt II FPS 2/18

postanowienie NSA z dnia 29 maja 2018 r. sygn. akt II FSK 2983/17 (link)