Komunikaty

< powrót

 

Pismo Prezesa NSA do PUODO w sprawie naruszenia prawa do prywatności sędziów sądów administracyjnych

W związku z wejściem w życie w dniu 14 lutego 2020 r. ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190) nakładającej na sędziów sądów administracyjnych, prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązki o charakterze informacyjnym i publikacyjnym, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w piśmie z dnia 12 marca 2020 r.  przedstawił Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych szereg uwag dotyczących sprzeczności przyjętych rozwiązań prawnych z konstytucyjnymi i europejskimi standardami ochrony danych osobowych, prawa prywatności, a także zasadą proporcjonalności.  

Zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 14 lutego 2020 r., sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o:

  1. członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa;
  2. funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji;
  3. członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) oświadczenie, o którym mowa w art. 88a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego składają właściwemu prezesowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, a prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego i sędziowie NSA - Prezesowi NSA, zaś Prezes NSA - Krajowej Radzie Sądownictwa. Wspomniane oświadczenie sędzia składa po raz pierwszy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Właściwy organ ogłasza zaś informację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 9 ustawy o zmianie). W związku z wejściem w życie ustawy w dniu 14 lutego 2020 r., termin ten upływa dla sędziów z dniem 16 marca 2020 r.

 

Pismo Prezesa NSA z dnia 12 marca 2020 r. - link