Komunikaty

< powrót

 

NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie ochrony danych osób występujących z kościołów i innych związków wyznaniowych – sygn. akt I OPS 6/17

Postanowieniem z dnia 21 maja 2018 r. (sygn. akt I OPS 6/17) Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 267 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) odmówił podjęcia uchwały.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że podstawowym celem uchwał podejmowanych na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądów. Przedmiotem abstrakcyjnych uchwał mogą być zatem wyłącznie wątpliwości prawne, a ich zasadniczą przesłanką jest rozbieżność w orzecznictwie wynikająca z odmiennej wykładni prawa. Rozbieżność w orzecznictwie sądów administracyjnych jako podstawa do wydania przez NSA uchwały mającej na celu wyjaśnienie określonych wątpliwości prawnych musi być realna. NSA uznał, że w aktualnie brak jest rozbieżności w orzeczeniach związanych z zagadnieniem przedstawionym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko prezentowane w orzecznictwie NSA z 2016 r. (wyroki z dnia 9 lutego 2016 r.: I OSK 1466/15, I OSK 1509/15, I OSK 3179/15, I OSK 579/15, I OSK 2585/15, I OSK 2691/15 i wyrok z dnia 19 lutego 2016 r., I OSK 3111/14) ujednolica bowiem wcześniejsze rozbieżności, wskazując że Generalny Inspektor jako organ administracji publicznej nie powinien wkraczać w zastrzeżoną dla Kościoła sferę wykonywania jego zadań statutowych i rozstrzygać kto jest członkiem danej wspólnoty wyznaniowej, ani też ingerować w treść ksiąg kościelnych. Czynności podejmowane w procedurze formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego, w tym adnotacje w akcie chrztu są w całości uregulowane w aktach prawnych Kościoła Katolickiego. Zatem organ ustala przynależność do Kościoła wyłącznie na podstawie dowodu, jakim jest akt chrztu z adnotacją o wystąpieniu z kościoła. Ustalenie tego faktu na podstawie innych dowodów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe motywy, jakimi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny przy wydawaniu opisanego postanowienia zostały przedstawione w jego pisemnym uzasadnieniu.

 

Postanowienie NSA z dnia 21 maja 2018 r. sygn. akt I OPS 6/17 – link