Strona główna / NSA / Kontakt i dojazd / Dane adresowe, kontakt / Prezes Naczelnego Są...
Szukaj

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego


original

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. dr hab. ROMAN MAREK HAUSER

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w latach 1969 - 1973. Życie naukowe związał z tą Uczelnią, gdzie rozpoczął pracę w charakterze asystenta - stażysty w Zakładzie Prawa Administracyjnego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 roku, a dziesięć lat później - stopień naukowy doktora habilitowanego. Następnie został mianowany na stanowisko docenta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Jest zatrudniony na tejże Uczelni w charakterze profesora zwyczajnego.
Karierę sędziowską rozpoczął od pozaetatowej aplikacji sądowej i w 1975 roku złożył egzamin sędziowski. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od dnia 5 sierpnia 1991 roku. Po raz pierwszy na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 maja 1992 roku. Po upływie sześcioletniej kadencji, otrzymał powtórnie w dniu 21 maja 1998 roku nominację i piastował ten urząd do maja 2004 roku. W latach 2004 - 2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany po raz trzeci, z dniem 23 maja 2010 roku, na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Jest autorem wielu opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
Za działalność naukowo - badawczą otrzymał cztery nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za pracę habilitacyjną - nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich w konkursie „Państwa i Prawa".
Był członkiem Komitetu Badań Naukowych oraz Rady Nauki. Wchodzi w skład licznych komitetów redakcyjnych czołowych periodyków prawnych, takich jak m.in. „Państwo i Prawo", „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", „Kwartalnik Prawa Publicznego", „Monitor Prawniczy", „Casus", „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".
Profesor Roman Hauser został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.