Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 8
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bk 327/19 2019-08-22 09:00 Sala 1 II 6143 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska (spr.)
M. Kojło
odmowa przyznania stypendium socjalnego
II SA/Bk 305/19 2019-08-22 09:20 Sala 1 II 6143 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska
M. Kojło (spr.)
stypendium socjalne
II SA/Bk 501/19 2019-08-22 09:30 Sala 1 II 6329 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska
M. Kojło (spr.)
odmowa umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego
II SA/Bk 307/19 2019-08-22 09:45 Sala 1 II 6143 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska
M. Kojło (spr.)
przyznanie zapomogi
II SA/Bk 291/19 2019-08-22 10:00 Sala 1 II 6031 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska (spr.)
M. Kojło
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
II SA/Bk 460/19 2019-08-22 10:15 Sala 1 II 6122 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska (spr.)
M. Kojło
umorzenie postępowania rozgraniczeniowego
II SA/Bk 431/19 2019-08-22 10:35 Sala 1 II 6139 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska
M. Kojło (spr.)
określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
II SA/Bk 438/19 2019-08-22 11:00 Sala 1 II 6139 E. Trykoszko
G. Gryglaszewska (spr.)
M. Kojło
uchylenie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i stwierdzającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie i umorzen


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014